به پایگاه خبری و تحلیلی بورس تحلیل خوش آمدید

با توجه به تاثیر پذیری نمادهای بورس تهران از قیمت و تحولات بازارهای جهانی در این بخش سعی شده است تازه ترین تحولات بازارهای جهانی با نگاهی تحلیلی بیان شود این شرایط که از دو دسته متغیر فلزات و نفت اثر می گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بورس تهران اثرگذار می باشد اثر گذاری مستقیم به این صورت است که بسیاری از صنایع بورس تهران یا صادرات محور می باشند یا قابلیت صادرات را دارند و افزایش یا کاهش قیمت کالاهای رو سودسازی این دسته از شرکتها اثر مستقیم دارد و اثر غیر مستقیم بر قدرت و توان اقتصادی دولت از طریق فروش نفت و سایر محصولات و وصول مالیات می باشد که باعث افزایش هزینه کرد دولت در اقتصاد خواهد شد . بنابراین با تحلیلی بر بازارهای جهانی شرایط رکود و رونق اقتصادی در کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت بیشتر شفاف و آشکار خواهد شد . سعی می شود گزارش آژانسهای معتبر خبری و تحلیلی در این بخش با رویکردی تحلیلی ارایه شود .